वसावे

वसावे समूह वेबसाईट

वसावे समूह वेबसाईट में तुमा स्वागत हाय.वसावे वेबसाईटमे आमाहाय वसावे भाषा ,बायबला कहानी,जीजस चित्रपट,स्तुती आराधना गीते,इत्यादी साहित्य अपलोअड केलेए हाय.जरुर तुमा इयो वेबसाईटी वापर केरा आन मोफत डाउनलोड केरा.वाचा,वेरा,आन आशीषीत वेरा . बीजा खातर आशीषीनो कारन बना.