आपु गावु मे ईसु गुरु आलोरा


आपु गावु मे ईसु गुरु आलोरा

आपु गावु मे ईसु गुरु आलोरा

जीवन जिवलो गोठ्या आखेह

१.ऐक बिजापे तुमा माया राखारा

जीवन जीवलो गोठ्या आखेरा

२.ईसु पे तुमा विश्वास राखारा

जीवन जीवलो गोठ्या आखेरा

३.याहाकी बाहाका मान राखारा

जीवन जिवलो गोठ्या आखेरा

४.ओजान्या मांहाल तुमा आसरो देजारा

जीवन जीवलो गोठ्या आखेरा