तुंजे खेरो जिवोतो देवरा


तुंजे खेरो जिवोतो देवरा इसु मानी लेदोरा

तुंज खेरो जिवतो देवरा इसु मानी लेदोरा

तुज खेरो माया वालोरा इसु मानि लेदोरा 

     १.रोग्ये दुख्ये माअहें तो पाही आलेराने  ....२

   ओहते रोवते गीये तो गीते आखातेराने

२.लुले लंगडे  माहें तो पाही आलेरा

   नाचते कूदते गीये तो भजने केतेराने...२

३.आंदले डो़ला  माअहें तो पाही आलेराने

देखते वीने तो  स्तुती केतेराने...२

४.मुके बेरे मांहें तो पाही आलेराने

     गोठ उनाते गीये तो भक्ति केअतेराने