बाईबल देवा कोर्यो खोजानो

बाईबल देवा कोर्यो खोजानो

बाईबल देवा कोर्यो खोजानो |आवीजा जीवन गोठ्या उनाया

१.मानीला ईसु गोठ्या मानीला| आवीजा जीवन गोठ्या  उनाया

२.होर्ग्य जीवना उजवाडोरा |आवीजा जीवन गोठ्या उनाया

३.माआहा आत्मिक पुखेरा| आवीजा जीवन गोठ्या उनाया

४.पियारा जीवन पाय पियारा| आवीजा जीवन गोठ्या उनाया

५.मार्ग सत्य जीवन इसुरा | आवीजा जीवन गोठ्या उनाया

६.पाप्याहाल माफी मिलिरा| आवीजा जीवन गोठ्या उनाया

७.दुख्याल मिलीजाय सुखेरा| आवीजा जीवन गोठ्या उनाया

८.तुमाहाल सुख-शांति मिलिरा|  आवीजा जीवन गोठ्या उनाया