હોકદાર/સોરનામોં

એ સાયીટ ચાલવુઅનારો Vasave Community હાય

ઈયુ સાયીટુઅ બાબોતુમ જાણાંઅ ખાતુર rajendran_samuel@kastanet.org આય. ડીપેઅ ઈ-મેય્લ કેરા

બીજી રીતે નોંદયોં નાંય વીઅ તા,બાઠા લેખાણુંઅ હોકદાર OA હાય